Download

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PixelQ V.O.F., in deze handelend onder de handelsnaam Wrux, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50995901, hierna te noemen: “Wrux”, en een klant waarop Wrux deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wrux, voor de uitvoering waarvan door Wrux derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Wrux en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wrux en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Wrux zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

2. Wrux kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Wrux daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wrux anders aangeeft.

 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Wrux en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De minimumperiode waarvoor de overeenkomst kan worden aangegaan bedraagt twaalf maanden. 

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Wrux derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wrux dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien Wrux gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Wrux ter beschikking heeft gesteld.

4. Zodra Wrux over de benodigde gegevens beschikt zal Wrux zo spoedig mogelijk tot uitvoering van de overeenkomst overgaan. Er zal eerst een ontwerp van de website worden gemaakt. Wrux plant acht werkuren in voor dit eerste ontwerp. De klant wordt in de gelegenheid gesteld om eenmaal feedback te leveren op dit eerste ontwerp. Wrux plant vier werkuren in voor de eventuele aanpassingen van het eerste ontwerp na de geleverde feedback. Er wordt standaard één feedbackronde gehanteerd. Mocht de klant behoefte hebben aan een extra feedbackronde zal daarvoor een overeen te komen meerprijs worden berekend. 

5. Wrux heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Wrux is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Wrux de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Wrux zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Wrux gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Wrux bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Wrux op en is voor de klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. 

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wrux een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

10. Alle werkzaamheden welke vallen buiten de overeengekomen werkzaamheden, en niet zijn te kwalificeren als een wijziging van de overeenkomst, vallen buiten de scope van de overeenkomst en worden aangemerkt als meerwerk. Deze werkzaamheden worden door Wrux afzonderlijk ingepland en in rekening gebracht. 

11. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wrux gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Wrux daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Indien Wrux met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Wrux niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Wrux alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Wrux rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

Artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Wrux is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst Wrux ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;

door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Wrux kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Wrux bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wrux kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wrux op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Wrux de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Wrux tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Wrux gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wrux gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. In geval van bedrijfsbeëindiging van Wrux eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wrux op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. De klant wordt van een eventuele bedrijfsbeëindiging zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. 

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wrux vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wrux op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Voorts kan de overeenkomst worden opgezegd bij het overlijden van zowel de klant als een van de eigenaren van Wrux, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wrux op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte diensten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht. De klant is aan Wrux een vergoeding verschuldigd op basis van het aantal gewerkte uren. Het uurtarief bedraagt € 50,00 exclusief BTW. De vergoeding zal nooit boven de fixed prijs van de website uitkomen te vermeerderen met de kosten van eerste jaar van het servicecontract. 

 

Artikel  5 Overmacht

1. Wrux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, zoals - doch niet uitsluitend – downtime van de website, voorzien of niet-voorzien, waarop Wrux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wrux niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wrux of van derden daaronder begrepen. Wrux heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wrux zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Wrux kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Tevens is Wrux gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de planning van het ontwikkelingsproces van de website bij te stellen.

4. Voor zover Wrux ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wrux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Na afronding van de werkzaamheden wordt het overeengekomen fixed-price bedrag en eventuele overeengekomen meeruren gefactureerd. Facturering vindt plaats door PixelQ V.O.F. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PixelQ V.O.F. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door PixelQ V.O.F. en/of Wrux aangegeven. PixelQ V.O.F. is tevens gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan bovenop het factuurbedrag de extra voor Wrux gemaakte en te maken (administratie)kosten verschuldigd. 

3. Wrux kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Wrux echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7   Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Wrux in het kader van de overeenkomst geleverde diensten blijven eigendom van Wrux totdat de klant alle verplichtingen uit de met Wrux gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. In afwijking van het vorengaande blijft de programmatuur/code eigendom van Wrux. Deze kan niet worden overgedragen aan derden en/of worden verpand of bezwaard. Na beëindiging van de dienstverlening gaat de website offline. Indien en voor zover de klant alle verplichtingen uit de met Wrux gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, kan aan de klant, bij een beëindiging van de overeenkomst, het ontwerp en de data van de website worden overgedragen.

2. Door Wrux geleverde diensten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Wrux veilig te stellen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Wrux aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Wrux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wrux is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Wrux maakt gebruik van de server van een derde. Wrux heeft geen invloed op een eventuele downtime van de website, welke wordt veroorzaakt door onderhoud door deze derde, of een downtime die door andere redenen wordt veroorzaakt. Wrux is niet aansprakelijk voor een eventuele downtime van de website en de daardoor door de klant geleden schade. Bij een downtime zal Wrux alle maatregelen treffen welke redelijkerwijze van Wrux kunnen worden verwacht om de schade van de klant te beperken. 

4. Indien Wrux aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wrux beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Wrux is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wrux aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Wrux toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Wrux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wrux of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 9 Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Wrux voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wrux toerekenbaar is.

2. Indien Wrux uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Wrux zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wrux, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wrux en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant. 

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom 

1. Wrux behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De door Wrux ontwikkelde meegeleverde website, het bijbehorende CMS-systeem en alle overige opleverde zaken en diensten, zijn door Wrux vastgesteld als intellectueel eigendom en vallen hiermee tevens onder het vorenbedoelde eigendomsvoorbehoud (artikel 7). Wrux heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Indien het gestelde in lid 1 op wat voor manier dan ook wordt overtreden door de klant, dan wel door een partij waarmee de klant samenwerkt, dan wel een andere partij die werkzaamheden voor de klant uitvoert, dan wel een andere derde partij, wordt aan de klant hiervoor een sanctie opgelegd ten bedrage van € 50.000,00 per overtreding, met een maximum van € 500.000,00.

 

Artikel  11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wrux partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Wrux is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Wrux het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van Wrux; www.wrux.nl

2. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Wrux.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene Voorwaarden